logo graskeurmerk

Gras Keurmerk

logo graskeurmerk

Normering houderij Grasrunderen

 
 
  • Grasrunderen

grasvarkens

button

Keurmerk

button

Organisatie

button

Levend Landschap

button

Landschaps-stallen

button

Dierhouderij normering

bullet

De Een op het Ei

bullet

Kippen-info

bullet Ei-kwaliteiten
bullet Servicelijn
bullet Beurzen
 
 

Normering voor houderij Grasrunderen onder Graskeurmerk

.
DEZE NORMERING
IS OPGEBOUWD UIT REGELS VOOR HET HOUDEN VAN KOEIEN WELKE ZOMERS REGELMATIG IN WEIDEN KUNNEN GRAZEN EVENALS 'S WINTERS KUNNEN VERBLIJVEN IN EEN BUITEN-UITLOOP EN WAARVAN DE MELK EN HET VLEES BESTEMD ZIJN VOOR DE VERKOOP ONDER EEN VAN DE GRAS KEURMERKEN.

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Stichting Gras Keurmerk kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schadelijke gevolgen die bij de gebruikmaking van de in deze uitgave vermelde gegevens zouden kunnen onststaan. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Gras Keurmerk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

ARTIKEL 1
Bij het verhandelen van melk en melkproducten, vlees en vleesproducten, is het verboden om op of bij de betreffende producten, dan wel op of bij de verpakking ervan, de Gras Keurmerk-aanduidingen aan te brengen of te bezigen, tenzij met betrekking tot deze producten is voldaan aan de bepalingen van deze kwaliteits-normering en voor het gebruik van deze aanduidingen de licentierechten zijn verkregen van Stichting Gras Keurmerk.

ARTIKEL 2
Koeien dienen dagelijks de mogelijkheid te hebben om buiten te verblijven op weiden gedurende minimaal 8 maanden in de lente-zomer- en herfstseisoenen gedurende 8 uur per dag. Het de gehele dag opstallen van koeien in deze periode (stal-voedering) is niet toegestaan, met uitzondering van de dagen waarop het zeer slecht weer is.

In de winterperiode is stalvoedering toegestaan, met dien verstande, dat voorafgaand aan iedere melkbeurt, de koeien 500 meter onder een GrasLuifel moeten lopen voor ze bij de de melkstal zijn. Evenzo na iedere melkbeurt..

ARTIKEL 3
Het is niet toegestaan om de koeien in grupstallen te houden.

ARTIKEL 4
De koeien dienen uitsluitend voeders verstrekt te krijgen welke alleen plantaardige ingrediënten bevatten, naar wens aangevuld met mineralen en vitaminen.

De plantaardige ingrediënten in deze voeders dienen afkomstig te zijn van planten, welke niet genetisch gemanipuleerd zijn.

ARTIKEL 5
De jaarlijkse teelt van Gras/klaver dient in het bouwplan te zijn opgenomen.

ARTIKEL 6
Op het grasland waarop de koeien weiden, zijn chemische gewasbeschermingsmiddelen tijdens het jaar van de beweiding niet toegestaan.

Er dient per bedrijf een graslandkalender te worden bijgehouden, waarop de hoeveelheid toegediende mest per hectare evenals de gebruikte bestrijdingsmiddelen worden genoteerd per dag.

ARTIKEL 7
Per hectare weide- en akkerland, in beheer van één bedrijf, mag niet meer dan 2 GVE worden gehouden.

ARTIKEL 8
Per koe mag niet meer dan 1000 kg. krachtvoer / jaar worden bijgevoerd.

ARTIKEL 9
Het onthoornen van koeien is niet toegestaan, behalve wanneer dit door branden onder verdoving wordt uitgevoerd of door het inwrijven van zuur (bijv. salpeterzuur) op de hoornknobbel bij kalveren van rond de 10 dagen oud.

ARTIKEL 10
Na het eerste afkalven (1000 dagen leeftijd), dienen de melkgevende koeien 6 lactaties te worden gehouden.

ARTIKEL 11
A. Antibiotica mag bij uitzondering worden toegepast op schriftelijk attest van een veerarts en gebruikt als geneesmiddel.
Antibiotica, hormonen of andere middelen voor het droogzetten en tochtig maken van koeien zijn niet toegestaan.

B. Ingeval geneesmiddelen worden gebruikt, dient twee keer de bestaande wettelijke wachttijd in acht te worden genomen.


AANBEVELINGEN

ARTIKEL 12
De ligboxen mogen niet krap zijn bemeten en het vloeroppervlak van de ligboxen moet uit zacht materiaal bestaan.

ARTIKEL 13
In de weiden waarin de koeien worden geweid, dienen deze koeien de mogelijkheid te hebben om beschutting te vinden tijdens de hete dagen in de zomerperiode.

©1994/6-1996/3-1999/3-2001/10-2003/01-2003/10-2005/09-2007/07 Stichting Gras Keurmerk.

©Stichting Gras Keurmerk, Postbus 110, 9530 AC Borger.
®©GrasKeurmerk / Gras / Gras / Grasvarkens / Graskippen / Graskuikens / Gras Rund / Graskalf / Grasdier / Grasvlees / Grasmelk / Gras Eijs / Grasmeisje / Grasaardappelen / Grasfruit / Grasappels zijn wettig gedeponeerde merken welke door Stichting Gras Keurmerk worden gecertificeerd.