logo graskeurmerk

Gras Keurmerk

logo graskeuremrk

Normering houderij Graskuikens

 
 
  • Graskuikens

 

button

Keurmerk

button

Organisatie

button

Levend Landschap

button

Landschaps-stallen

button

Dierhouderij normering

bullet

De Een op het Ei

bullet

Kippen-info

bullet Ei-kwaliteiten
bullet Servicelijn
bullet Beurzen 
 
 

Normering voor houderij Graskuikens onder Graskeurmerk.
De normeringen zijn opgebouwd uit regels voor het houden van legkippen, jonge leghennen, vleeskuikens, varkens en koeien welke regelmatig buiten kunnen verblijven in weiden en/of wroetvelden, toegang hebben tot aangepaste stalruimte en waarvan het vlees, de melk of de eieren bestemd is / zijn voor verkoop onder een van de Graskeurmerken.

Deze uitgave van normering voor GRAS-dierhouderij is met de meeste zorg samengesteld.
Stichting Gras Keurmerk kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schadelijke gevolgen die bij de gebruikmaking van de in deze uitgave vermelde gegevens zouden kunnen onststaan.
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Gras Keurmerk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

ARTIKEL 1
Bij het verhandelen van vlees- en vleesproducten is het verboden om op of bij de betreffende producten, dan wel bij de verpakking ervan, de Gras Keurmerk-aanduidingen aan te brengen of te bezigen, tenzij met betrekking tot deze producten is voldaan aan de bepalingen van deze kwaliteits-normering en voor het gebruik van deze aanduidingen de licentierechten zijn verkregen van Stichting Gras Keurmerk.

ARTIKEL 2
Het grondoppervlak van de binnenstal waarin de kuikens worden gehouden, dient minimaal 1 m² per 12 vleeskuikens groot te zijn. Per stal mogen er niet meer dan 10.000 kuikens worden gehouden.
De galerij dient niet bij de binnenstal te worden gerekend. Zie artikel 8.
Tot 14 dagen oud, mogen er maximaal 23 vleeskuikens per 1 m² worden gehouden.
Het grondoppervlak dient ingestrooid te worden met los en droog strooisel.

ARTIKEL 3
Er dient in de stal daglicht binnen te kunnen komen.
De ramen daartoe, dienen zich te bevinden aan de lange zijde van de stal gericht op het N, N-O, O en Z-O.
Per etmaal moet er een aaneengesloten donkere periode zijn van 8 uur lang of ingeval de natuurlijke nacht korter duurt, van minimaal zo lang deze nacht duurt.
Tot 3 dagen oud mag er ook ’s nachts licht worden gegeven.

ARTIKEL 4
De Vleeskuikens dienen uitsluitend voeders verstrekt te krijgen, die geheel uit plantaardige ingrediënten bestaan, aangevuld met de gebruikelijke toevoeging aan mineralen en vitaminen.
Ten alle tijde moeten zij de beschikking hebben over vers drinkwater.
Antibiotica als groeibevorderaars, hormonen en chemische kleurstoffen zijn niet toegestaan.

ARTIKEL 5
De mestperiode mag niet langer duren dan 63 (9 wkn) dagen en niet korter dan 42 dagen.
Uitzondering hierop vormen de kuikens die bestemd zijn om verkocht te worden als hele kip.

ARTIKEL 6
Alleen wettelijk voorgeschreven medicijnen zijn toegestaan op attest van de dierenarts.

ARTIKEL 7
Vanaf 21 dagen oud moeten de vleeskuikens over een galerij kunnen beschikken welke is voorzien van roosters met zitstokken.
Deze galerij dient minimaal 3 meter breed te zijn, gesitueerd aan de lange zijde van de stal, ingeval de stal zelf minder dan 10 meter breed is.
Is de stal meer als 10 meter breed, dan als volgt:
- Van 10 - 13 meter: 4 meter breed
- Van 13 - 16 meter: 5 meter breed
- Van 16 - 20 meter: 6 meter breed
Daarboven dient de galerij minimaal 7 meter breed te zijn.
De muur tussen de binnenstal en de galerij dient over de gehele lengte voorzien te zijn van luiken met een hoogte van minimaal 50 cm.
De ren dient aan de luwzijde (N, N-O, O, Z-O) van de stal gesitueerd te zijn.

ARTIKEL 8
Vanaf 35 dagen oud dienen de vleeskuikens over een graasweide te kunnen beschikken, welke minimaal 1 m² per vleeskuiken aan grondoppervlak beslaat.

ARTIKEL 9
In de graasweiden waarin de vleeskuikens dagelijks naar buiten kunnen, mogen geen synthetische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

ARTIKEL 10
In de graasweiden dienen vlierhagen (zie tekening) te groeien, afgezet met gaas, zodanig dat de kuikens niet tussen de vlierstruiken kunnen verblijven.
De vlierhagen bij voorkeur plaatsen op de oost-west as.

Artikel 11
In de graasweiden dienen mobiele shelters (zie tekening) te worden geplaatst tussen de vlierhagen.
De shelters dienen 1 maal per week verplaatst te worden.

ARTIKEL 12
Vanaf 28 dagen oud, dienen de vleeskuikens dagelijks voldoende groenvoer verstrekt te krijgen..
Bij gebrek in de winter dient dit te worden vervangen door voederbieten, andere knolgewassen of kuilvoeders, mits dit de kleur en smaak van de vleeskuikens niet sterk wijzigt.
Voedering van bovengenoemde voeders dient verstrekt te worden aan de lange buitenzijde van de galerij.

ARTIKEL 13
De kuikens dienen te worden gestimuleerd om naar buiten te gaan.

©1992/11-96/6-03/1-03/10-03/11b. Stichting Gras Keurmerk

©Stichting Gras Keurmerk, Postbus 110, 9530 AC Borger.
®©GrasKeurmerk / Gras / Gras / Grasvarkens / Graskippen / Graskuikens / Gras Rund / Graskalf / Grasdier / Grasvlees / Grasmelk / Gras Eijs / Grasmeisje / Grasaardappelen / Grasfruit / Grasappels zijn wettig gedeponeerde merken welke door Stichting Gras Keurmerk worden gecertificeerd.