graskeurmerklogo

Gras Keurmerk

graskeurmerklogo

Normering houderij Jonge Grashennen

 
 
  • Jonge Grashennen

 

button

Keurmerk

button

Organisatie

button

Levend Landschap

button

Landschaps-stallen

button

Dierhouderij normering

bullet

De Een op het Ei

bullet

Kippen-info

bullet Ei-kwaliteiten
bullet Servicelijn
bullet Beurzen 
 
 

Normering voor houderij Jonge Grashennen onder Graskeurmerk.
De normeringen zijn opgebouwd uit regels voor het houden van legkippen, jonge leghennen, vleeskuikens, varkens en koeien welke regelmatig buiten kunnen verblijven in weiden en/of wroetvelden, toegang hebben tot aangepaste stalruimte en waarvan het vlees, de melk of de eieren bestemd is / zijn voor verkoop onder een van de Graskeurmerken.

Deze uitgave van normering voor GRAS-dierhouderij is met de meeste zorg samengesteld.
Stichting Gras Keurmerk kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schadelijke gevolgen die bij de gebruikmaking van de in deze uitgave vermelde gegevens zouden kunnen onststaan.
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Gras Keurmerk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

ARTIKEL 1
Bij het verhandelen van jonge leghennen is het verboden om op of bij het betreffende product, dan wel bij de verpakking ervan, de Gras Keurmerk-aanduidingen aan te brengen of te bezigen, tenzij tot betrekking tot deze producten is voldaan aan de bepalingen van deze kwaliteits-normering en voor het gebruik van deze aanduidingen de licentierechten zijn verkregen van Stichting Gras Keurmerk.
ARTIKEL 2
De Jonge Leghennen moeten worden gehouden in stallen, waar maximaal 11 hennen /m² grondoppervlak in de binnenstal mogen verblijven.
Per stal mogen niet meer dan 15.000 jonge hennen worden gehouden
De galerij dient niet bij de binnenstal te worden gerekend. Zie artikel 6.
ARTIKEL 3
De Jonge Leghennen dienen vanaf 6 weken leeftijd op de grond te worden opgefokt.
ARTIKEL 4
De Jonge Leghennen dienen niet te worden geleewiekt en wanneer zij worden gekortbekt, dient dit zorgvuldig te gebeuren, waarbij na het kortbekken voer-en wateropname goed kan geschieden en de kippen op volwassen leeftijd een bijna normaal uiterlijk hebben.
ARTIKEL 5
De voor de Jonge Leghennen bestemde stal, dient voorzien te zijn van ramen in één van
de lange zijden aan het N, N-O, O, of ZO.
De daglengte (d.m.v. kunstlicht en zonlicht samen) mag niet minder dan 9 uur zijn gedurende de opfokperiode van 6 t/m 17 weken leeftijd.


ARTIKEL 6
Vanaf 10 weken oud moeten de Jonge Leghennen dagelijks naar buiten kunnen.
De luiken naar de uitloop dienen zich aan de lange luwzijde (N, N-O, O, Z-O), van de stal te bevinden.
Deze luiken (1 m. per 500 hennen) moeten over de gehele lengte van de lange zijde zijn verdeeld en een hoogte hebben van minimaal 50 cm
Deze lange zijde dient voorzien te zijn van, een galerij die minimaal 3 meter breed is ingeval de stal zelf minder dan 10 meter breed is.
Is de stal meer dan 10 meter breed, dan als volgt:
- Van 10 - 15 meter: 4 meter breed
- Van 16 - 20 meter: 5 meter breed


ARTIKEL 7
Vanaf 10 weken oud, dient het dagelijks menu voor de Jonge Leghennen voor 2% te bestaan uit los graan, gestrooid in het losse strooisel van de stal en/of in de buitenren.


ARTIKEL 8
De buitenren voor de Jonge Leghennen dient minimaal 1 m² per hen groot te zijn en voor het grootste deel begroeid.
Per stal dienen er twee buitenrennen te zijn van ieder 1 m²/hen.
Ieder nieuw opfokkoppel mag uitsluitend naar buiten kunnen in de buitenren, welke niet door het vorige koppel is betreden.


ARTIKEL 9
De Jonge Leghennen dienen uitsluitend voerders verstrekt te krijgen, die geheel uit plantaardige ingrediënten bestaan, aangevuld met de gebruikelijke toevoegingen aan mineralen en vitaminen.
Deze voeders dienen betrokken te worden van door de Stichting Gras Keurmerk gelicentieerde diervoederbedrijven..
Te allen tijde moeten zij de beschikking hebben over vers drinkwater.


ARTIKEL 10
Het is niet toegestaan geneesmiddelen te verstrekken aan de Jonge Leghennen, behoudens welke genoemd zijn op de inentingslijst van de Gezondheid van Dieren in Deventer of verstrekt zij op attest van de Dierenarts.


ARTIKEL 11
In de buitenren, waarin de Jonge Leghennen de gelegenheid hebben of krijgen om naar buiten te gaan, mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.


ARTIKEL 12
Ingeval er in de winterperiode gebrek ontstaat aan groen in de buitenren, moet het groen worden aangevuld met voederbieten, andere knolgewassen, groenvoeders of kuilvoer.


ARTIKEL 13
De Jonge Leghennen dienen te worden gestimuleerd om naar buiten te gaan.

©1995/07-01/96 Stichting Gras Keurmerk.

©Stichting Gras Keurmerk, Postbus 110, 9530 AC Borger.
®©GrasKeurmerk / Gras / Gras / Grasvarkens / Graskippen / Graskuikens / Gras Rund / Graskalf / Grasdier / Grasvlees / Grasmelk / Gras Eijs / Grasmeisje / Grasaardappelen / Grasfruit / Grasappels zijn wettig gedeponeerde merken welke door Stichting Gras Keurmerk worden gecertificeerd.